CPF มุ่งพัฒนา-คิดค้นนวัตกรรมอาหารปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งมอบอาหารคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงขับเคลื่อนกระบวนการผลิต เน้นโภชนาการและสุขภาพที่ดี  ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารของประชากรโลกในทุกสถานการณ์ ร่วมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมอาหารตามวิถีปกติใหม่ (New Normal) จากผลกระทบของโรคระบาดโควิด 19

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน CPวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์F  กล่าวว่า ซีพีเอฟ  ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร  ให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค โดยได้กำหนดกลยุทธ์การบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Diet) ปี 2030 ด้วยการสรรหาวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ  สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นระบบ วัตถุดิบต้องมาจากแหล่งผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล  ดำเนินงานตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี

รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมอาหาร เพื่อเป็นทางเลือกและรองรับพฤติกรรมการบริโภคในอนาคต อาทิ  นวัตกรรมเนื้อจากพืช (Plant-based Protein) พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มีส่วนร่วมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นต้นทางวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย และยังพัฒนาคู่ค้าของบริษัทให้ดำเนินงานตามมาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อประชากรของโลก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริษัทฯ ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตและสุขอนามัยส่วนบุคคลสู่ระดับสูงสุด ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานแปรรูปและผลิตอาหารสำเร็จรูป ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอในภาวะวิกฤต เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยสำหรับคนไทยและผู้บริโภคทั่วโลก  ซึ่งตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19  บริษัทฯยังได้ส่งมอบอาหารปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลต่างๆ  โรงพยาบาลสนาม และส่งอาหารเพื่อดูแลและช่วยเหลือกลุ่มต่างๆ อาทิ ชุมชน กลุ่มเปราะบาง แรงงานต่างชาติ  เป็นต้น

“การระบาดของโควิด 19 กระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องการบริโภคอย่างยั่งยืน  เน้นสวัสดิภาพสัตว์ แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่นำมาปรุงเป็นอาหารต้องตรวจสอบย้อนกลับได้  ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพิ่มทางเลือกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคที่ปรับพฤติกรรมหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของความสะอาดและสุขอนามัยมากขึ้น รวมถึงมีส่วนร่วมในการสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Change) เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมอาหาร ที่ต้องเร่งปรับตัวตอบโจทย์วิถีปกติใหม่ให้ทันท่วงที” นายวุฒิชัย กล่าว

ทั้งนี้ในโอกาสวันความปลอดภัยอาหารโลก (World Food Safety Day) วันที่  7 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งปีนี้มีการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “อาหารที่ปลอดภัยในวันนี้ เพื่อสุขภาพดีในวันข้างหน้า” (Safe Food Now  for a Healthy Tomorrow)  ให้ความสำคัญกับการผลิตและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย เพื่อประชากรโลก สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ในระยะยาว  ซึ่งในส่วนของซีพีเอฟ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  ด้วยการนำระบบดิจิทัล ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย  มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อไปสู่เป้าหมายการบริโภคอย่างยั่งยืน  สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

“ซีพีเอฟ ไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมในกระบวนการผลิตอาหารอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร เพื่อรองรับวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา รวมทั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการอาหารที่ปลอดภัยของมนุษย์ และยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้บริโภคทั่วโลกด้วย” นายวุฒิชัย กล่าว

Back to top button