ครม.เคาะขยายเวลา ส่งเงินเข้ากองทุนฯ คนพิการ เป็น 90 วัน ช่วยนายจ้างเจอผลกระทบโควิด

ครม.เคาะขยายเวลา ส่งเงินเข้ากองทุนฯ คนพิการ เป็น 90 วัน ช่วยนายจ้างบรรเทาผลกระทบช่วงโควิด


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (15 ก.พ.64) อนุมัติหลักการแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยระบุว่า นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป (ไม่นับรวมลูกจ้างคนพิการที่มีอยู่เดิม) ต้องรับคนพิการเข้าทำงานไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งใด จำนวน 1 คน ต่อลูกจ้าง 100 คน ถ้าเศษของ 100 คนนั้น เกิน 50 จะต้องรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน หากผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ได้ ก็จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามเงื่อนไขที่กำหนด และต้องดำเนินการภายใน 45 วันนับแต่วันที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข

สำหรับการแก้ไขกฎกระทรวงครั้งนี้เป็นการขยายระยะเวลาการนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ จากเดิมภายใน 45 วัน เป็น ภายใน 90 วัน และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

Back to top button