ครม.เห็นชอบ ถอนร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ เหตุมีระเบียบสำนักนายกฯแล้ว

ครม.เห็นชอบ ถอนร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ เหตุมีระเบียบสำนักนายกฯแล้ว


นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (23 ก.พ.64) เห็นชอบถอนร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. …. เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นในการตรา พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพราะการจัดทำกฎหมายเพื่อหวังจะใช้บังคับในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจทั่วไปท่ามกลางระบบเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นทำได้ยาก

นอกจากนั้นการให้สิทธิประโยชน์บางประการแก่ผู้ประกอบการเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความแตกต่างไปจากเดิม ประกอบกับมีร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. …. ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นกลไกการบริหารจัดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะเริ่มต้น

สำหรับในระยะยาวจะให้มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 ให้ครอบคลุมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษอื่นๆ นอกจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC), พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC), พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) เพื่อให้ขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษทั้งหมดเป็นไปอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

Back to top button