MCOT เห็นชอบ “รศ.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์” นั่งผู้อํานวยการใหญ่

บอร์ด MCOT เห็นชอบ “รศ.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์” ดำรงตำแหน่งผู้อํานวยการใหญ่


บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT ระบุว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ MCOT ซึ่งกระบวนการสรรหาต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

Back to top button