TEAMG โรดโชว์ จังหวัดสุรินทร์

TEAMG โรดโชว์ ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้


นายชวลิต จันทรรัตน์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ที่ 3จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สำนักบัญชีและการเงินองค์กร (CFO) นายอำนาจ พรหมสูตร (ที่ 5 จากซ้าย) ที่ปรึกษา และนายธงชัย มันตภาณีวัฒน์ (ที่ 3 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจภาครัฐ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ TEAMG เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services) และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินพร้อมด้วยนางสาวสมลักษณ์ เธียรพจน์ (ที่ 1 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น ได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Back to top button