ตลท.มอบรางวัล SET เยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 23


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่เยาวชนที่ชนะเลิศจากการประกวด “SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 23 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านเครื่องดนตรีที่ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างอิสระ มีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ 659 คน ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประถมศึกษา ด.ช.ปราชญ์นที อินทรประสิทธิ์ (ระนาดเอก) ร.ร.อนุบาลปทุมธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อชิรญา รวิวรรณา (ไวโอลิน) ร.ร.นานาชาติฮาร์โรว์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายกลินท์ มีเทศ (ระนาดเอก) ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์ และระดับอุดมศึกษา นายนิชฌาน พิทยาธร (บาริโทน แซกโซโฟน) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ติดตามผลการประกวดได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/set

Back to top button