SCI เข้าชิง “โรงไฟฟ้าชุมชน”

SCI เข้าชิง “โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” จาก กฟภ. 1 โครงการ 3.5 เมกะวัตต์ 


นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) หรือ SCI เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564

โดยบริษัทร่วมทุนของ SCI นั้นได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์  และไม่ผ่านคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค จำนวน 6 โครงการ จากที่ยื่นขอเสนอทั้งหมด 7 โครงการ

“เราได้มา 1 โครงการ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการขยายการลงทุนในพลังงานทดแทน ซึ่งจะช่วยเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ประจำ (Recurring Income) ส่วนอีก 6 โครงการที่ไม่ผ่านด้านเทคนิคก็คงต้องรอผลการชี้แจงก่อนว่าตกข้อไหนบ้าง และจะดำเนินการจะยื่นอุธรณ์ต่อไป” นายเกรียงไกร กล่าว

Back to top button