VGI สนับสนุนพื้นที่สื่อ “องค์การยูนิเซฟ” บรรเทาวิกฤตเด็กขาดสารอาหาร

VGI มอบพื้นที่สื่อ “องค์การยูนิเซฟ” ช่วยเหลือวิกฤตโรคขาดสารอาหารรุนแรงในเด็ก รวมทั้งช่วยเหลือเด็กๆ ให้มีภาวะทุพโภชนาการและมีสุขภาพแข็งแรง


บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (O2O) โซลูชั่นส์ ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ซึ่งมีพันธกิจในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ร่วมสนับสนุนโครงการระดมทุน “หนึ่งทางออกง่ายๆ” เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤติโรคขาดสารอาหารรุนแรงในเด็กขององค์การยูนิเซฟผ่านการแบ่งปันพื้นที่สื่อ (Media Airtime Sharing) ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายวีจีไอ

สืบเนื่องจากปัญหาของประชากรกว่า 820 ล้านคนทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี พบว่ามีจำนวนกว่า 47 ล้านคน ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคขาดสารอาหารรุนแรง ผนวกกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังยืดเยื้อ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งมอบความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าวองค์การยูนิเซฟจะนำไปเพื่อใช้ในการจัดทำและส่งอาหารบำบัดฉุกเฉินแก่ที่ขาดแคลนเหล่านี้ ผ่านการให้บริการจากหน่วยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

รวมทั้งมอบความช่วยเหลือที่จำเป็นในด้านอื่นเพื่อให้เด็กๆ สามารถรอดพ้นจากภาวะทุพโภชนาการและมีสุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้เงินบริจาคดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงการสนับสนุนในอีกหลายโครงการขององค์การยูนิเซฟเพื่อช่วยเหลือเด็กทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วีจีไอในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มโฆษณาของประเทศเราเล็งเห็นถึงพลังของสื่อในการเป็นกระบอกเสียงเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้าง จึงใช้พื้นที่สื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเกิดการตระหนักรู้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาและร่วมกันช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเด็กๆที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ซึ่งนอกจากโครงการนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมแก่คนในสังคมแล้วยังทำให้ผู้คนรู้จักการแบ่งปันแก่เพื่อนมนุษย์ตามกำลังของแต่ละบุคคลอีกด้วย

หากสนใจร่วมสนับสนุนโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.unicef.or.th/child

Back to top button