EA มอบชุดทำห้องความดันลบ “รพ.จุฬาภรณ์” ลดเสี่ยงแพทย์ติดเชื้อโควิด-19

EA มอบชุดจัดทำห้องความดันลบ จำนวน 4 ห้อง ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ในการเผชิญกับเชื้อโควิด-19


นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทฯ ส่งมอบชุดจัดทำห้องความดันลบ จำนวน 4 ห้อง มูลค่า 120,000 บาท แก่ศาตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะ ณ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ทั้งนี้ EA เดินหน้าช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับเชื้อโรค จึงร่วมสนับสนุน “กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการจัดหาชุดจัดทำห้องความดันลบแก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์และลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและประเทศไทยให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้โดยเร็ว สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เป็นสิ่งสำคัญ

Back to top button