ผถห. BIZ ไฟเขียวเพิ่มทุน 40 ล้านหุ้น รองรับแจกวอแรนต์

BIZ อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจัดสรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ


นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ พร้อมคณะกรรมการ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 220,000,000 บาท

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น เพื่อใช้รองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุ 1 ปี ราคาใช้สิทธิ 7 บาทต่อหุ้น และงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Conference Hall 1-2 Glowfish อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร

Back to top button