TIDLOR เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร “โครงการวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข” รุ่นที่ 37

TIDLOR เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร “โครงการวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข” กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 37 เข้าร่วมกิจกรรม NTL Culture Wow เพื่อแบ่งปันแนวคิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร


นายกาญจน์ณัฐ เฉลิมจุฬามณี ผู้อำนวยการ-แผนกพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR เป็นตัวแทนนำทีม TIDLOR ร่วมเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารในหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูงของวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 37 จำนวน 62 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม NTL Culture Wow เพื่อบอกเล่าเรื่องราวแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

นอกจากนี้ยังได้แบ่งปันแนวทางการสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กรด้วยการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งถือเป็นเคล็ดลับที่ TIDLOR ใช้ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรควบคู่ไปกับการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรแต่อย่างใด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไปยังองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานผู้เยี่ยมชมต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดในรูปแบบออนไลน์ในรูปแบบ Virtual Conference  เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ TIDLOR ในฐานะผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจร และนายหน้าประกันภัยที่มีสาขาทั่วประเทศ ที่ผ่านมา TIDLOR ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้สามารถสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้คนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ NTL Culture Wow จัดขึ้นสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อส่งต่อแนวคิดและประสบการณ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ TIDLOR สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาดูงาน NTL Culture Wow Program ติดต่อได้ที่ NTL[email protected]

Back to top button