“อายิโนะโมะโต๊ะ” จับมือ “กสก.” ช่วยเหลือเกษตรกร “มันสำปะหลัง” ตามนโยบาย ASV

“อายิโนะโมะโต๊ะ” ลงนามร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลัง พร้อมใช้  “โดรน” ช่วยกำจัดศัตรูพืช เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทย ตามนโยบาย ASV


นายวรงค์ ประยูรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ มร.คะซุยุกิ นะกะมุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หรือ กสก. ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมงานอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เพื่อร่วมมือกันหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งประสบปัญหาในเรื่องโรคใบด่าง รวมถึงส่งเสริมและพัฒนางานด้านการจัดการดินปุ๋ยจากผลิตภัณฑ์พลอยได้เพื่อนํามาทำปุ๋ยอินทรีย์

สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการดําเนินงานด้านการจัดการโรคใบด่างในมันสำปะหลัง ด้วยการส่งมอบท่อนพันธุ์ที่สะอาดและทนทานต่อโรคให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจแปลงด้วยการใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ “โดรน” เพื่อการสำรวจศัตรูพืชและการขาดธาตุอาหารของพืช ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถแก้ปัญหาโรคใบด่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกษตรกรไทย กินดี อยู่ดี มีรอยยิ้มได้อย่างยั่งยืน ซึ่งข้อมูลและผลงานทางวิชาการที่ได้จากการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จะถูกนําไปขยายผลสำหรับความร่วมมือในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ อายิโนะโมะโต๊ะ มีส่วนช่วยสนับสนุนในการใช้ผลิตผลมันสำปะหลังของเกษตรกรไทยมากถึง 520,000 ตันต่อปี ด้วยการใช้แป้งมันสำปะหลังจำนวนมาก เพื่อเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับเกษตรกรไทย พร้อมทั้งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV)

Back to top button