SCM ร่วมยินดี 3 นักธุรกิจดีเด่น งาน TDSA AWARD  2022

SCM ร่วมยินดี 3 นักธุรกิจดีเด่นแห่งปีในงาน TDSA AWARD  2022


นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ร่วมแสดงความยินดีกับ 3 นักธุรกิจดีเด่น ได้แก่ นางสาวกัญญรัตน์ เกตุพิบูลย์, นายวเรศชัย อ่อนทรัพย์ และนายภัคภณ ค่ายสงคราม ที่ได้รับรางวัลนักธุรกิจขายตรงดีเด่น ในงาน TDSA AWARD 2022 ซึ่งจัดโดยสมาคมการขายตรงไทย เพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักธุรกิจขายตรงไทยที่เป็นแบบอย่างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ณ ห้อง World Ballroom ABC ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเป็นการยกระดับ และสร้างกำลังใจให้กับนักธุรกิจที่สนใจในธุรกิจลักษณะเครือข่ายขายตรง (MLM) ถือเป็นกลยุทธ์ในการขยายฐานธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมในระยะยาวต่อไป

Back to top button