SUN คว้าคะแนน CGR ระดับดีเลิศ 5 ดาว ปีที่ 2

SUN ปลื้มคว้าคะแนน CGR ระดับ “ดีเลิศ” ปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ ดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง


บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป คว้าคะแนนการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว เป็นปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 : CGR)

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยระดับ 5 ดาว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์แห่งความยั่งยืน (Sustainability) ที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) โดยพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการสร้างคุณค่า ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานทุกภาคส่วน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป

Back to top button