TK คว้ารางวัล “Investors Choice” ต่อเนื่อง 15 ปี

TK เข้ารับรางวัล “นักลงทุนทางเลือก” ต่อเนื่องปีที่ 15 สะท้อนความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล


นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK เปิดเผยว่า ล่าสุดได้รับรางวัล Investors’ Choice Award ครั้งที่ 4 ประจำปี 65 ประเภทการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ได้รับการแต่งตั้งจาก หรือ ก.ล.ต. เป็นองค์กรตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายบุคคล ทำหน้าที่พัฒนานักลงทุนรายบุคคลผ่านโครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อันมีส่วนช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับตลาดทุนไทย

สำหรับ TK เป็น 1 ใน 4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนกว่า 857 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติทั้งยังเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯได้รับคะแนนเต็ม 100  ต่อเนื่อง 15 ปี จากเกณฑ์ในการสอบทาน/ประเมินที่เน้น 2 เรื่องหลัก คือ การเปิดเผยข้อมูล และการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น 2 ใน 5 ข้อ ของการนำไปประเมินระดับคะแนนธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทย

ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความโปร่งใสในการจัดการและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญทั้งด้านการเปิดเผยข้อมูล และสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม จึงให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยังมีการจัดทำเอกสารข้อมูลก่อนการประชุมส่งไปยังผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษา ทำความเข้าใจข้อมูลก่อนเริ่มการประชุม พร้อมจัดทำสรุปรายงานการประชุมตามวาระสำคัญ อาทิ ผลการลงคะแนนเสียง การอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างละเอียดครบถ้วน พร้อมรักษามาตรฐานควบคู่กับการพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

Back to top button