MFC ลงนาม “การยางแห่งประเทศไทย” จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

MFC ส่งข่าวดีรับสิ้นปี! ได้รับความไว้วางใจจาก “การยางแห่งประเทศไทย” ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และนายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ร่วมลงนาม ใน “พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซต์ โดย บลจ.เอ็มเอฟซี ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรอบระยะเวลาสัญญา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567

Back to top button