TMILL ปลื้ม! คว้าคะแนนเต็มร้อย AGM ปี 66

TMILL ปลื้ม! คว้าคะแนนเต็มร้อย จาก AGM Checklist ปี 2566 ติด 1 ใน 226 บริษัท ที่ไม่ถูกปรับลดอันดับลง พร้อมรักษามาตราฐานในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในทุกๆ ปีต่อไป


บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ได้คะแนน AGM Checklist ปี 2566 (คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566) เต็ม 100 คะแนน ซึ่งเป็น 1 ใน 226 บริษัทที่ไม่ถูกปรับลดอันดับลง

โดยคะแนน AGM Checklist ปี 2566 ถือเป็นการแสดงความตั้งใจ ใส่ใจ เก็บรายละเอียด จนผ่านเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ส่วนผลคะแนนการประเมิน “คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566” พบว่ามีบริษัทจดทะเบียนได้รับคะแนนเต็มร้อย จำนวน 226 บริษัท หรือ 29% ของจำนวน 781 บริษัทที่นำมาเป็นฐานคำนวณ ทั้งนี้ถือว่าลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งเคยได้รับคะแนนเต็มร้อย จำนวน 345 บริษัท หรือ 45%

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนน AGM ปี 2566 เต็มร้อย ลดลงจาก 345 บริษัท เหลือเพียง 226 บริษัท และ TMILL เป็น 1 ในบริษัทจำกัดที่ได้คะแนนเต็มร้อย ซึ่งบริษัทจะรักษามาตราฐานในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในทุกๆ ปีให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

Back to top button