PTG คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” 2 ปีซ้อน

PTG คว้ารางวัล "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 66” ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำมุ่งมั่นผลักดันเคารพสิทธิมนุษยชนรอบด้าน


ดร.วัลภา สันติธรรมารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 66  (Human Rights  Awards 23)” ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ระดับดี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ นำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นๆ ในการนำไปปรับใช้และพัฒนาต่อยอดให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ซึ่งยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อความเสมอภาค เท่าเทียม และเสริมสร้างสังคมแห่งในการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา PTG ได้นำหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลและกฎหมายของประเทศ มาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานทุกระดับภายในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานในการบริหารธุรกิจของบริษัท ที่ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล ตั้งมั่นในความถูกต้อง เป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ

โดยรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนนี้ ถือเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ยกระดับองค์กรไปสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

“การได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ระดับดี ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ PTG ในการส่งเสริมและผลักดันการเคารพสิทธิมนุษยชนให้อยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจทุกมิติและปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานในการบริหารธุรกิจของบริษัท ที่ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล ตั้งมั่นในความถูกต้อง เป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกภายในองค์กรและสังคมภายนอกอย่างยั่งยืน ” ดร.วัลภา กล่าว

Back to top button