EPG ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG Ratings 2023 ระดับ “AA” 3 ปีซ้อน

EPG ติดอันดับหุ้นยั่งยืน “ESG Ratings 2023” ระดับ “AA” 3 ปีต่อเนื่อง สะท้อนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมตั้งเป้าหมายระยะยาวปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ "net zero" ภายในปี 2585


ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ผู้ผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ และพลาสติกแปรรูปชั้นนำของโลก เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Ratings ประจำปี พ.ศ. 2566 ในระดับ “AA” โดย EPG ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 3 ปีต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2564–2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก EPG ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG Model) รวมทั้งการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน และความสำเร็จจากการผลักดันนโยบายด้านความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ทำให้ EPG ได้รับการยอมรับ และสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนที่ต้องการลงทุน ตามแนวทางลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment)

นอกจากนี้ EPG ยังมุ่งเน้นสร้างการเติบโตด้วยสินค้านวัตกรรม ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสำคัญต่างๆ ส่งผลให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ ตามเป้าหมายของการเป็นผู้เล่นในระดับโลก ต่อยอดการสร้างสรรค์สินค้า New S-Curve เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก สร้างกลุ่มธุรกิจใหม่ในอนาคต และค้นหาขุมทรัพย์ในแต่ละกลุ่มธุรกิจด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และวิธีการลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งผลักดันให้ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นบริษัทต้นแบบแห่งแรกในกลุ่ม EPG ให้ตั้งเป้าหมายระยะยาวปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ “net zero” ภายในปี 2585

Back to top button