ครม.ตั้ง “ธัชพล กาญจนกูล” นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการเคหะฯ 

ครม.ตั้ง "ธัชพล กาญจนกูล" นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการเคหะฯ มีผลตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง นายธัชพล กาญจนกูล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และการกำหนดอัตราเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ กคช.ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

พร้อมกันนั้น ที่ประชุม ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอรับโอนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงสังกัด ศอ.บต.จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และ 2.นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ศอ.บต. ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมการโอนด้วยแล้ว

รวมทั้ง มีมติเห็นชอบตามที่ รมว.คลัง เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จำนวน 3 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งจะครบวาระ 4 ปีในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้ 1.นายนราธร วงศ์วิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง 2.นายนิธิศวร์ ตั้งสง่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง และ 3.นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลังทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

Back to top button