JMT แจงกรณี JMART ขายหุ้นเหลือถือหุ้น 55.88% ไม่กระทบธุรกิจ

JMT แจงกรณี JMART ขายหุ้นออก 10% เหลือถือหุ้น 55.88% ไม่กระทบธุรกิจ ยัน JMART ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่


บริษัท เจเอ็มที  เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT ระบุว่า ตามที่บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทมีรายการขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทจำนวน 37,000,000 หุ้น คิดเป็น 10% ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้นภายหลังจากการทำรายการดังกล่าวแล้ว ทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทที่ JMART ถืออยู่เป็นจำนวน 206,749,783หุ้น คิดเป็น 55.88%

ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจ  การบริหารงานโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทรวมถึงผู้บริหารแต่อย่างใด โดย JMART ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

Back to top button