THCOM รออนุญาโตฯชี้ขาด หลังดีอีเอสสั่งชดใช้ “ไทยคม 5” พร้อมค่าปรับ 7.8 พันล.

THCOM รออนุญาโตฯชี้ขาด หลังดีอีเอสสั่งชดใช้ “ไทยคม 5” พร้อมค่าปรับ 7.8 พันล.


บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM เปิดเผยว่า บริษัทได้รับหนังสือแจ้งเข้ากระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการและคำเสนอข้อพิพาทของดาวเทียมไทยคม 5 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ซึ่งกระทรวงฯเรียกร้องให้บริษัทฯ ดำเนินการดังนี้

(1) สร้างและส่งมอบดาวเทียมทดแทนดาวเทียมไทยคม 5 หากไม่ส่งมอบดาวเทียมทดแทนดาวเทียมไทยคม 5 ให้ใช้ราคาดาวเทียมเป็นเงิน 7,790,097,900 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

(2) ชำระค่าปรับเป็นเงิน 4,980,000 บาท (คำนวนจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563) พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และ (3) ค่าปรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะส่งมอบดาวเทียมทดแทนดาวเทียมไทยคม 5 หรือชำระเงินค่าเสียหายครบถ้วน

อนึ่ง บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าข้อพิพาทนี้เพิ่งเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทและยังอยู่ในระหว่างทำคำตอบรับและทำคำคัดค้านส่งไปยังสถาบันอนุญาโตตุลาการ ยังไม่ได้แต่งตั้งอนุญาโตของแต่ละฝ่ายแต่อย่างใด บริษัทฯ ยังไม่มีหน้าที่ใดๆ ในการปฏิบัติตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ ได้อ้างถึงข้างต้นจนกว่าจะจบสิ้นกระบวนการพิจารณาและมีการชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เสียก่อน

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯได้ดำเนินการตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศครบถ้วนถูกต้องมาโดยตลอดแล้ว บริษัทฯ ดำเนินการให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ศึกษารายละเอียดในคำเสนอข้อพิพาทของกระทรวงฯและ ดำเนินการทำคำคัดค้านตามกระบวนการต่อไป หากบริษัทฯ มีความคืบหน้าเป็นประการใดจะดำเนินการชี้แจงและรายงานความคืบหน้าต่อไป

Back to top button