THAI เตรียมยื่นศาลฯ! ตัดหุ้นไม่ได้จำหน่ายออก 516.13 ล้านหุ้น

THAI เตียมยื่นศาลฯ! ลดทุนจดทะเบียนบริษัท ตัดหุ้นไม่ได้จำหน่ายออก 516.13 ล้านหุ้น พร้อมให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)หรือ THAI เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของ THAI และคำร้องขอแก้ไขแผนตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการมีมติอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 26,989,009,500 บาท เป็น 21,827,719,170 บาท โดยการตัดหุ้นในบริษัทที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวน 516,129,033 หุ้น และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

โดยหลังจากนี้ บริษัทฯจะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้บริหารแผนดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ พร้อมกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

 

Back to top button