APURE รับทรัพย์ 218.64 ลบ. หลังขายหุ้นซื้อคืน 28.59 ล้านหุ้น เกลี้ยงก่อนกำหนด

APURE รับทรัพย์ 218.64 ลบ. หลังขายหุ้นซื้อคืน 28.59 ล้านหุ้น สัดส่วน 2.98% เกลี้ยงก่อนกำหนด


บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APURE เปิดเผยว่า วันนี้(6ต.ค.64)ตามที่บริษัทได้แจ้งโครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อ บริหารทางการเงิน โดยเป็นการจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกำหนดระยะเวลาจำหน่าย หุ้นซื้อคืนนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยจำนวนหุ้นที่จะจำหน่ายเป็นจำนวน 28,586,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.98 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตามรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการ เปิดเผยการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (Form TS-7) ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ล่าสุดบริษัทฯได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนรวมทั้งสิ้นจำนวน 28,586,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.98 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 218,645,970.00 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอประกาศสิ้นสุดโครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

Back to top button