“นิปปอน สตีลฯ” เตรียมแบ็คดอร์ GSTEEL-GJS คาดทำเทนเดอฯ ก.พ.นี้

“นิปปอน สตีล คอร์ป” เตรียมแบ็คดอร์ GSTEEL-GJS หลังซื้อหุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (ACO I) ในสัดส่วน 100% คาดทำเทนเดอฯ หุ้นที่เหลือ GSTEEL-GJS ก.พ.นี้


บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)  หรือ GSTEEL และ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ GJS เปิดเผยว่า บริษัทได้รับแจ้งจาก Kendrick Global Limited (“ผู้ขายหุ้น”) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ NIPPON STEEL CORPORATION (“ผู้ซื้อหุ้น”)  ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งในประเทศญี่ปุ่น และมีธุรกิจหลักคือการผลิตเหล็กและแปรรูปเหล็ก และคู่สัญญารายอื่น เพื่อการขายหุ้นสามัญร้อยละ 100 ใน Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) จำนวน 19,885,955 หุ้นของ ACOI

โดยปัจจุบัน ACO I เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GSTEEL ร้อยละ 49.99 หรือ 14,461,489,473  หุ้น และ GJS ร้อยละ 40.45  หรือ 10,310,359,336  หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้การซื้อขายหุ้นใน ACO I ดังกล่าว จะไม่ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ ACO I ถือในบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดแต่จะเป็นกรณีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของบริษัท

ในการนี้ผู้ซื้อหุ้นได้มีการประกาศต่อสาธารณะเกี่ยวกับการเข้าซื้อขายหุ้นใน ACO I รายละเอียดปรากฏตามประกาศของผู้ซื้อหุ้นนั้น โดย NIPPON STEEL CORPORATION (ผู้ซื้อหุ้น) ได้ระบุว่า ราคาเสนอซื้อ GSTEEL ที่คาดหมายจะอยู่ที่ 0.0081 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น หรือเทียบเท่ากับ 0.27 บาทต่อหุ้น (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่  33.014 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารที่อ้างอิงจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 18 มกราคม 2565)

ขณะเดียวกันผู้ซื้อหุ้นได้ระบุว่าราคาเสนอซื้อ GJS ที่คาดหมายจะอยู่ที่ 0.0178 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น หรือเทียบเท่ากับ 0.59 บาทต่อหุ้น (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 33.014 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารที่อ้างอิงจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 18 มกราคม 2565)

อย่างไรก็ตาม การเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมในการซื้อขายหุ้นใน ACO I และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดองบริษัท (Mandatory Tender Offer) จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น (ซึ่งรวมถึงการที่บริษัท และบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุญาตต่างๆ ที่ระบุไว้จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของไทย) จะเสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Back to top button