บอร์ด VGI เคาะเพิ่มทุน 2.58 พันล้านหุ้น ขาย RO อัตรา 10:3 -ฟรีวอร์แรนต์

บอร์ด VGI เคาะเพิ่มทุน 2.58 พันล้านหุ้น ขาย RO ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาหุ้นละ 5 บ. พร้อมแจกวอร์แรนต์ VGI-W3 ลุ้นประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไฟเขียว 9 ก.พ.นี้


บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)  หรือ VGI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นสามัญ ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษ ของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,916,748,560 บาท

อีกทั้งออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (VGI-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VG-W3″) จำนวนไม่เกิน 2,583,349,712 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

โดยใบสำคัญ แสดงสิทธิ VGI-W3 มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนด ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ที่หุ้นละ 11.90 บาท โดยมีรายละเอียด ปรากฏในสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ในการนี้ บริษัทฯ จะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดง สิทธิ VGI-W3 (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555

นอกจากนี้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จำนวน 42,805,828.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,079,752,074.30 บาท เป็นทุนจด ทะเบียนจำนวน 1,036,946,245.80 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 428,058,285 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญ ซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

พร้อมอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จำนวน 516,669,942.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเพิ่มจำนวน 1,036,946,245.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,553,616,188.20 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 5,166,699,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาททั้งนี้ รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการ เพิ่มทุน (F53-4)  และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

พร้อมทั้งอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นสามัญ ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,916,748,560 บาท

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ในอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดง สิทธิ VGI-W3 ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ VGI-W3 โดยไม่คิดมูลค่า

โดยได้อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

Back to top button