ธปท.เพิกถอน “บริหารสินทรัพย์ เอ็นเอ็มฯ” ฝ่าฝืนออกหนังสือค้ำประกัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย เพิกถอนการจดทะเบียน “บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็นเอ็ม แอ็สเซ็ท โปร” ฝ่าฝืนออกหนังสือค้ำประกันให้แก่บุคคลทั่วไป และกล่าวอ้างว่าบริษัทเป็นสถาบันการเงิน ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าสามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลและตรวจสอบบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.ก. บบส.) ได้ตรวจสอบพบว่า บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็นเอ็ม แอ็สเซ็ท โปร จำกัด ซึ่งได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ นั้น ได้ประกอบธุรกิจนอกขอบเขตการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายดังกล่าว โดยบริษัทได้ออกหนังสือค้ำประกันให้แก่บุคคลทั่วไป และกล่าวอ้างว่าบริษัทเป็นสถาบันการเงิน ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าสามารถนำหนังสือค้ำประกันของบริษัทไปใช้เป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้

ทั้งนี้ทาง ธปท. พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของบริษัทในลักษณะข้างต้นได้ส่อไปในทางทุจริต ทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงฝ่าฝืนคำสั่ง ธปท. ที่สั่งให้บริษัทระงับการออกหนังสือค้ำประกัน ซึ่งถือว่าเป็นเหตุที่มีความร้ายแรง ผู้ว่าการธปท.จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสาม แห่ง พ.ร.ก. บบส. มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็นเอ็ม แอ็สเซ็ท โปร จำกัด ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกัน ธปท. ขอเรียนว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์ มีขอบเขตการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ตาม พ.ร.ก. บบส. เท่านั้น โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. รวมถึงขอบเขตการประกอบธุรกิจได้จากเว็บไซต์ของ ธปท. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 1213

อย่างไรก็ตามหากประชาชนพบว่ามีบริษัทบริหารสินทรัพย์ดำเนินการนอกขอบเขตการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดขอให้แจ้งเบาะแสมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 1213 เพื่อให้ ธปท. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำกับดูแล

อนึ่ง บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็นเอ็ม แอ็สเซ็ท โปร จำกัด ประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ในหมวดธุรกิจการให้สินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุน  ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554

Back to top button