BAY ขายหนี้เสีย 1.44 พันลบ. ให้ BAM-ลุยซื้อพอร์ต “สินเชื่อ” ในฟิลิปปินส์

BAY ขายหนี้เสีย 1.44 พันลบ. ให้ BAM พร้อมส่ง "SB Finance Company" เข้าซื้อพอร์ตสินเชื่อ Corporate Salary Loan ในฟิลิปปินส์ มูลค่า 356 ล้านบาท คาดปิดดีลภายในก.ค.นี้


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65 อนุมัติให้ธนาคารดำเนินการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM (บสก.) ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในการประมูล ในส่วนที่มีขนาดรายการ จำนวน 404 ราย ยอดหนี้ ณ วันตัดบัญชี 31 ม.ค. 65 ทั้งสิ้น 1,438.17 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าจะลงนามสัญญาในวันที่ 27 มิ.ย.65 และคาดว่าจะทำการโอนซื้อขายภายในวันที่ 27 ก.ค.65

นอกจากนี้ยังอนุมัติให้บริษัท SB Finance Company, Inc. (SBF) ซึ่งเป็นบริษัทที่ธนาคารถือหุ้น 50% เข้าซื้อพอร์ตสินเชื่อ Corporate Salary Loan จาก Security Bank Corporation (SBC) โดยมีระยะเวลาของธุรกรรมสิ้นสุดภายในเดือนก.ค. 65 โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวม 565 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ หรือคิดเป็นประมาณ 356 ล้านบาท คิดตามวิธีประเมินแบบ Discounted cash flow (DCF) ทั้งนี้ การเข้าซื้อพอร์ตสินเชื่อดังกล่าว เป็นเงินจากการดำเนินกิจการของ SBF

Back to top button