ก.ล.ต. ผนึก NDID บริการยืนยันตัวตนออนไลน์ ยกระดับธุรกรรมตลาดทุน

ก.ล.ต. ผนึก NDID บริการยืนยันตัวตนออนไลน์ ยกระดับธุรกรรมตลาดทุน รวดเร็ว โปร่งใส บนแพลตฟอร์มเนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.และบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด (NDID) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อเข้าร่วมเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (Authoritative Source) และผู้อาศัยการยืนยันตัวตน (Relying Party) บนแพลตฟอร์มเนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี หรือเรียกว่า “แพลตฟอร์ม NDID” ที่เชื่อมโยงหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับการบริการธุรกรรมในตลาดทุนให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และมีต้นทุนที่เหมาะสม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565

นางสาวรื่นวดี กล่าวว่า “ก.ล.ต. มีนโยบายมุ่งสนับสนุนตลาดทุนไทยให้พัฒนาไปสู่การเป็นตลาดทุนดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบ และส่งเสริมให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจเข้าถึงข้อมูลและบริการของ ก.ล.ต. ได้ง่ายและสะดวก

การลงนามร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ของประเทศ โดย ก.ล.ต. จะเชื่อมโยงระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของ NDID เข้ากับระบบบริการของ ก.ล.ต. ทั้งในส่วนของการให้บริการตรวจสอบข้อมูล เช่น บุคลากรในตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกในการยื่นเอกสารต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์

โดยผู้ใช้บริการสามารถทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านระบบ NDID ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ลดภาระและขั้นตอนการให้ข้อมูลซ้ำ อีกทั้งการพิสูจน์และยืนยันตัวตนนี้ ยังอยู่ภายใต้กระบวนการที่มีระดับความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือสูง ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล รวมถึงช่วยยกระดับการบริการธุรกรรมในตลาดทุนให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และมีต้นทุนที่เหมาะสมอีกด้วย

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะประธานกรรมการ NDID กล่าวว่า NDID มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อให้การใช้ Digital ID แพร่หลายในวงกว้าง และสร้างมาตรฐานการให้บริการธุรกรรมดิจิทัล ความร่วมมือระหว่าง NDID กับ ก.ล.ต. ในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการของ ก.ล.ต. ที่จะเชื่อมโยงระบบของสำนักงาน เข้ากับระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม NDID ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแรกและแพลตฟอร์มเดียวในประเทศไทย ที่ผ่านโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service Sandbox) ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

ดังนั้น สมาชิกในแพลตฟอร์ม NDID สามารถใช้บริการอย่างมั่นใจ โดยหน่วยงานธุรกิจตลาดทุน เป็นสมาชิกกลุ่มสำคัญของแพลตฟอร์ม NDID ที่ใช้บริการมาตั้งแต่เริ่มต้นในการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หลักทรัพย์จัดการกองทุนต่าง ๆ

ทั้งนี้ การเข้าเป็นสมาชิก NDID ของ ก.ล.ต. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (Authoritative Source หรือ AS) จะเป็นการเพิ่มช่องทางให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลที่อยู่ในความดูแลของ ก.ล.ต. ได้โดยสะดวก

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังเข้าเป็นสมาชิกในฐานะผู้ให้บริการที่จำเป็นต้องมีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผู้ที่ขอใช้บริการ (Relying Party หรือ RP) ซึ่งนอกเหนือจากการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม NDID สำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแล้ว ก.ล.ต. ยังดำเนินการทดสอบการเชื่อมต่อระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของภาครัฐ ซึ่งให้บริการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) (สพร.) โดยระบบดังกล่าวรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในระดับที่มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสูง ผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผู้ใช้บริการระบบงานออนไลน์ของ ก.ล.ต. มีช่องทางการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่หลากหลาย และเป็นการอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น

Back to top button