SBNEXT ธุรกิจติดกับดัก.!?

ฟ้าใหม่ของ SBNEXT ในกลุ่ม SABUY ซึ่งแปลงร่างมาจากบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR กำลังจะเปล่งแสงอยู่รอมร่อ


ฟ้าใหม่ของบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) หรือ SBNEXT ในกลุ่มบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ซึ่งแปลงร่างมาจากบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR กำลังจะเปล่งแสงอยู่รอมร่อ หลังจากบอร์ดมีมติสำคัญ ๆ หลายวาระ อาทิ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การลดทุนจดทะเบียน ฯลฯ

แต่ดูเหมือนฟ้าใหม่ของ SBNEXT ที่ว่า อาจดับวูบไปแล้วมั้ง เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 26 เม.ย. 2567 ที่ผ่านมา ไม่ยกมือโหวตหลาย ๆ วาระ เริ่มจากไม่อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายไม่เห็นชอบที่บริษัทมีผลขาดทุน (มีผลขาดทุนสุทธิ 86.49 ล้านบาท) และมีบางรายการน่าสงสัยว่าอาจมีประเด็นในเรื่องของการถ่ายเทผลประโยชน์ แม้งบการเงินฉบับดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วก็ตาม

เรื่องใหญ่นะเนี่ย…ทำให้บริษัทไม่สามารถนำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 ไปยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และมีความผิดตามมาตรา 191 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ตามมาด้วยผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติวาระการแต่งตั้งนายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ เป็นกรรมการ กรรมการการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน…ส่วนเหตุผลที่ไม่อนุมัติเป็นเพราะอะไร..? อันนี้มิอาจทราบได้

รวมทั้งไม่อนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6 ล้านบาท

ส่งผลให้บริษัทต้องเรียกคืนเบี้ยประชุมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-26 เม.ย. 2567 ที่ได้มีการจ่ายไปแล้ว

ส่วนวาระการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ก็ไม่ผ่านเช่นกัน

ทำให้ SBNEXT ที่วาดฝันจะขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ นั่นคือ 1)การรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลใด ๆ รวมถึงจำนอง จำนำ รับจำนอง รับจำนำทรัพย์สินใด ๆ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หรือประกันการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาให้แก่บุคคลใด ๆ

2)ลงทุนในหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ และขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์ใด ๆ

และ 3)ฟ้องคดีและสู้คดี เสนอข้อพิพาทขึ้นสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ และเข้าทำสัญญา และประนีประนอมยอมความในศาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป็นอันต้องพับแผนใส่ลิ้นชักไปอย่างไม่มีกำหนด…

นอกจากนี้ วาระการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 328 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 923,028,535 บาท เป็นจำนวน 923,028,207 บาท ก็ไม่ผ่านนะ เนื่องจากคะแนนเสียงมีจำนวนน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดีนะเนี่ยที่บอร์ดเปลี่ยนใจถอดวาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 6,043,585,180 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 923,028,207 บาท เป็น 6,966,613,387 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 6,043,585,180 หุ้น ออกไปก่อน…ไม่งั้นวาระนี้ก็คงไม่ผ่านเหมือนกัน

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ผ่านวาระสำคัญอย่างนี้…สถานการณ์ของ SBNEXT ก็ไม่ต่างจากธุรกิจติดกับดักน่ะสิ..!!

ว่าแต่ผู้บริหารจะแก้ปมเหล่านี้ยังไงเนี่ย..? แล้วจะไปต่อยังไง..? ชักอยากรู้แล้วสิ

ที่แน่ ๆ ตอนนี้ SBNEXT ติดกับดักไปแล้ว ส่วนจะหลุดจากกับดักเมื่อไหร่..??

คงต้องนับวันรอกันต่อไป…

…อิ อิ อิ…

Back to top button