IEC เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หลังส่งงบ Q2/59 ช้าเกิน 180 วัน

ตลท.ประกาศให้ IEC เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หลังส่งงบ Q2/59 ช้าเกิน 180 วัน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ IEC เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน  พร้อมทั้งขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) เพื่อกำกับไว้ให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 และยังคงขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไป เนื่องจากบัดนี้ครบกำหนดระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

โดย IEC ยังมิได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งล่าช้าเป็นเวลาเกินกว่า 180 วัน และปัจจุบัน IEC ก็ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกำหนดด้วย

ทั้งนี้หาก IEC สามารถดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป โดยเร่งนำส่งงบการเงินดังกล่าวโดยเร็วและไม่เกินกว่า 180 วันนับแต่วันประกาศเข้าเกณฑ์อาจถูกเพิกถอน โดยบริษัทสามารถขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาพ้นเหตุแห่งการเพิกถอน เมื่อบริษัทสามารถนำส่งงบการเงินภายในเวลาที่กำหนด 2 งวดติดต่อกันภายหลังจากที่ได้นำส่งงบการเงินงวดที่ล่าช้าครบถ้วน และรายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นรายงานประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานแบบมีเงื่อนไขเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนมีข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในหรือระบบบัญชีไม่สมบูรณ์ หรือบริษัทจดทะเบียนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินกรณีถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทำหรือไม่กระทำของบริษัทหรือผู้บริหารผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

 

คำค้น