EPCO กำไรไตรมาส 1/62 ลดลง 69% มาที่ 47 ลบ. เหตุต้นทุน-ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

EPCO กำไรไตรมาส 1/62 ลดลง 69% มาที่ 47 ลบ. จากปีก่อนกำไร 149.49 ลบ. เหตุต้นทุน-ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EPCO รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/62 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 62 มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าว มีผลกำไรลดลง เนื่องจากต้นทุนขายและบริการมีจำนวนเงิน 198.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.00 ล้านบาท คิดเป็น 44.29% สาเหตุหลักมาจากต้นทุนธุรกิจสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น 59.27 ล้านบาท คิดเป็น 66.92% เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเกิดจากต้นทุนของ WPS จำนวนเงิน 48.57 ล้านบาท คิดเป็น 95.10% ของยอดรายได้ และต้นทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1.73 ล้านบาท จากการรับจ้างและติดตั้งของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

อีกทั้ง ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนเงิน 52.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.93 ล้านบาท คิดเป็น 51.46% ซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายจากสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น 3.81 ล้านบาท และจากโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 14.12 ล้าน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากธุรกิจไฟฟ้าที่ปรับผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของสกุลเงินตราต่างประเทศ จำนวน 16.85 ล้านบาท

พร้อมทั้ง ต้นทุนทางการเงิน จำนวนเงิน 69.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.78 ล้านบาท โดยธุรกิจสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น 5.51 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36.20% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากออกตั๋วแลกเงิน จำนวน 460 ล้านบาท ออกหุ้นกู้ จำนวน 814.50 ล้านบาท เป็นดอกเบี้ยจ่าย 13.55 ล้านบาท และจากโรงไฟฟ้าออกหุ้นกู้ จำนวน 2,362 ล้านบาท เป็นดอกเบี้ยจ่าย 27.01 ล้านบาท

คำค้น