SCC ปิดจ๊อบเทนเดอร์ฯ “Fajar” ถือเพิ่มเป็น 55.235%

SCC ปิดจ๊อบเทนเดอร์ฯ "Fajar" ถือเพิ่มเป็น 55.235%

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งว่า ตามที่บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทหลักในธุรกิจแพคเกจจิ้ง ได้เข้าถือหุ้น 55% ใน PT. Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar) นั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (Otoritas Jasa Keunagan) และตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. นั้น

โดยเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดของ Fajar ในระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562 โดยสามารถซื้อหุ้น Fajar ที่เสนอขายตามคำเสนอซื้อ คิดเป็นสัดส่วน 0.231% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Fajar ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 47,000 ล้านรูเปีย หรือประมาณ 102 ล้านบาท  โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะรายงานผลของธุรกรรมดังกล่าวต่อ Otoritas Jasa Keunagan ในวันที่ 12 ก.ย.62

ทั้งนี้ ผลการทำคำเสนอซื้อข้างต้นทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อมีสัดส่วนการถือหุ้นใน Fajar รวมทั้งสิ้น 55.235% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน Fajar

สำหรับ Fajar เป็นผู้นำด้านธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย การเข้าซื้อกิจการ Fajar จะช่วยเสริมสร้างโอกาสการเติบโตของ SCC ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียน

คำค้น