ชัดแล้ว! TMB-T1 ลุยเทรด 15 ต.ค.นี้ เคาะวันใช้สิทธิ 25 พ.ย.62

ชัดแล้ว! TMB-T1 ลุยเทรด 15 ต.ค.นี้ เคาะวันใช้สิทธิ 25 พ.ย.62

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้ออกและจัดสรรใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ชุดที่ 1 หรือ TSR จำนวน 30,355,987,145 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro rata basis) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ขอแจ้งกำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับระยะเวลาซื้อขาย และระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ TMB-T1

โดยระยะเวลาที่สามารถซื้อขาย TSR ในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 ต.ค.62 กำหนดวันขึ้นเครื่องหมายพักการซื้อขาย TSR (SP) วันที่ 25 ต.ค.62, วันกำหนดสิทธิผู้ถือใบแสดงสิทธิเพื่อใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 29 ต.ค. 62 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ TSR วันที่ 8-22 พ.ย. 62 วันชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนตามความจำนงในการใช้สิทธิ TSR วันที่ 8-22 พ.ย.62 โดยชำระเงินพร้อมกับยื่นเอกสารแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ TSR

ทั้งนี้ วันใช้สิทธิ TSR คือวันที่ 25 พ.ย. 62 วันหมดอายุของ TSR คือ 26 พ.ย. 62 และวันพ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน คือ 26 พ.ย.62

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือ TSRs ไม่ใช้สิทธิภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ TSR จะส่งผลให้ TSR ดังกล่าวสิ้นสภาพลงทันที โดยผู้ถือ TSR จะไม่สามารถใช้สิทธิตาม TSR ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารฯ ได้อีก

อนึ่ง ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ TMB ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2562 ได้มีมติอนุมัติตามที่ได้รับมอบอำนาจจากมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ครั้งที่ 1/2562 ได้พิจารณาได้กำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบแสดงสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ 1.40 บาทต่อหุ้น จำนวน TSR ที่ออก 30,357,141,795 หน่วย อัตราส่วนการจัดสรร 1.444533 หุ้นสามัญเดิม ต่อ TSR 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของ TSR จากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง)

สำหรับผู้ถือใบแสดงสิทธิรายใหญ่ 10 อันดับ ดังนี้

พร้อมกันนี้ ธนาคารมีแผนการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยพิจารณาจากกำไรจากผลการดำเนินงานของธนาคารฯ โดยในเบื้องต้น ธนาคารฯ คาดว่าจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะ

มีผู้ถือหุ้นทั้งในส่วนของหุ้นสามัญเดิมของธนาคารฯ และหุ้นที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) โดยหุ้นของธนาคารฯ จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

คำค้น