QH ไร้บุ๊กพิเศษ-ค่าใช้จ่ายพุ่ง ฉุดกำไรไตรมาส 3/62 ลดลง 46% เหลือ 716 ลบ.

QH ไร้บุ๊กพิเศษ-ค่าใช้จ่ายพุ่ง ฉุดกำไรไตรมาส 3/62 ลดลง 46% เหลือ 716 ลบ.

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/62 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2562 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรลดลง เนื่องจากในไตรมาส 3/61 บริษัทมีการรับรู้กำไรจากการขายที่ดินเปล่า ส่วนกำไรขั้นต้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าลดลงจำนวน 6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น จำนวน 28 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 11 ล้านบาท

ขณะที่รายได้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจำนวน 27 ล้านบาท รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจำนวน 96 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจำนวน 159 ล้านบาท

คำค้น