GPSC ยัน! มาตรการตรึงค่าไฟไม่กระทบธุรกิจ-รับผลดีราคาน้ำมันลด

GPSC ยัน! มาตรการตรึงค่าไฟไม่กระทบธุรกิจ-รับผลดีราคาน้ำมันลด

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 10 มี.ค.2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนดูแลปัญหาภัยแล้ง และกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีการกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้า โดยตรึงค่าเอฟทีต่อไปในเดือน พ.ค.2563 ในอัตรา -11.60 สตางค์ต่อหน่วย หรือลดลง 11.60 สตางค์ต่อหน่วยจากค่าไฟฟ้าฐาน และมีการลดค่าไฟฟ้าในอัตรา 3% ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเป็นระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.63) บริษัทได้ประเมินแล้วพบว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการของบริษัท

นอกจากนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติที่เป็นต้นทุนการผลิตหลักปรับตัวลดลง ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อผลประกอบการของบริษัทฯ

คำค้น