“ปลัด มท.” นัดถก ผู้ว่าฯ ทั่วปท.ด่วน! หลัง “นายกฯ” ห้าม “คลายล็อกดาวน์” จนกว่าจะมีคำสั่ง

"นายฉัตรชัย พรหมเลิศ" ปลัด มท. นัดถก ผู้ว่าฯ ทั่วระเทศด่วน บ่าย 3 โมงครึ่ง วันนี้ หลัง "นายกฯ" ห้าม "คลายล็อกดาวน์" จนกว่าจะมีคำสั่ง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำบันทึกข้อความด่วนที่สุด เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS) ถึง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจกระทรวง ที่ปรึกษากระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยราชการ สป.มท. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง โดยมีข้อความว่า

ด้วยนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ประกาศเรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ และประกาศเรื่องการให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งนายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 28 เม.ย.2563

เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เม.ย.2563 เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป โดยมี รมว.มหาดไทยเป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ การนัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติดังกล่าวกับผู้ว่าฯทุกจังหวัด สืบเนื่องจาก เกิดความสับสนเรื่องมาตรการคลายล็อกในแต่ละท้องที่ซึ่งไม่ตรงกัน ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ต้องออกประกาศคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ในราชกิจจานุเบกษา ที่เผยแพร่เมื่อคืนวาน (29 เม.ย.) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พ.ค. 63 โดยระบุว่า

“ให้บรรดาประกาศหรือคําสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ผู้มีอํานาจตามกฎหมายว่าด้วย การเดินอากาศและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ได้ประกาศหรือสั่งไว้ก่อนวันที่ข้อกําหนดนี้ใช้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นการห้าม การให้กระทําการ หรือการผ่อนคลายใด ๆ ซึ่งถือว่าเป็นประกาศหรือสั่ง ตามข้อกําหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะได้มีข้อกําหนด ประกาศ หรือ คําสั่งเป็นอย่างอื่น”