SAWAD ออกหุ้นกู้ 3 พันลบ. ลุยขายรายใหญ่-สถาบัน 25-27 ส.ค.63

SAWAD ออกหุ้นกู้ 3 พันลบ. ลุยขายรายใหญ่-สถาบัน 25-27 ส.ค.63

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกหุ้นกู้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่เสนอขาย 2,500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 500 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค.63 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ บล.เอเซีย พลัส

หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 700 ล้านบาท อายุ 1 ปี 11 เดือน 11 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.15 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 700 ล้านบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน 16 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.45 ต่อปี

และหุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือนครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567  มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.75 ต่อปี ทั้งนี้ หุ้นกู้ทุกชุดได้รับชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 19 ก.ย.63 เป็นเงิน 1,225 ล้านบาท โดยส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการขยายกิจการและเป็นเงินทุน

คำค้น