ตลท.จี้ SEG เร่งแก้ไข Free Float – เคลียร์ปมขัดแย้งผลประโยชน์

ตลท.จี้ SEG เร่งแก้ไข Free Float - เคลียร์ปมขัดแย้งผลประโยชน์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า ตามที่บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEG เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และมี บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) (MBKET) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

โดย SEG มีหน้าที่ต้องดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ที่ 3.88% ของทุนชำระแล้วให้เพิ่มเป็น 15% ของทุนชำระแล้ว และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแผนดำเนินการและกรอบระยะเวลาที่ SEG และ MBKET ได้ร่วมกันจัดทำและเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่แผนการดำเนินการดังกล่าวต่อผู้ลงทุนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยนั้น

ทั้งนี้ เนื่องจาก Free Float เป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนจำเป็นที่จะต้องดำรงคุณสมบัติดังกล่าวไว้ตลอดระยะเวลาที่ดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่จนถึงปัจจุบัน SEG ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไข  Free Float ตามแผนและกรอบระยะเวลาที่เคยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้กำชับให้ SEG และคณะกรรมการของ SEG เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถดำรงคุณสมบัติ Free Float ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แล้วเสร็จ

คำค้น