กองทุนรวม ‘รีท-อินฟราฟันด์’ จ่ายปันผล

การคัดสรรกองทุนรวม “รีท-อินฟราฟันด์” มาเป็นตัวเลือกในการลงทุนช่วงภาวะตลาดหุ้นผันผวน ถือว่ายังเป็นทางเลือกที่ดี

เส้นทางนักลงทุน

จากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัว ก่อให้เกิดผลต่อตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนและความเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง กว่าจะมีความชัดเจน และกดดันดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่ำ

ด้วยเหตุนี้อาจทำให้นักลงทุนให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวมากขึ้น เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ทางเลือก โดยเฉพาะมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่เข้าลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รีท) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราฟันด์) เพราะมีความเสียงต่ำกว่า และยังจ่ายปันผลในอัตราที่น่าพอใจในภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำทั่วโลก

ดังนั้น จากการสำรวจข้อมูลในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รีท) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราฟันด์) ทยอยประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลออกมานับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมมาแล้ว พร้อมกับที่หลายกองทุนรวม “รีท-อินฟราฟันด์” มีการขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้วหลายกองทุน ซึ่งผู้ซื้อก็จะไม่สามารถรับเงินปันผลได้เมื่อซื้อวัน XD และหลัง XD นั่นเอง

ถึงกระนั้นการคัดสรรกองทุนรวม “รีท-อินฟราฟันด์” มาเป็นตัวเลือกในการลงทุนช่วงภาวะตลาดหุ้นผันผวนก็ยังเป็นทางเลือกที่ดี โดยผู้เขียนได้เลือกกองทุนรวมที่ยังไม่ขึ้นเครื่องหมาย XD มานำเสนอ เพื่อให้นักลงทุนได้ตัดสินใจซื้อก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD โดยกองทุนรวมดังกล่าวจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 27 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป

สำหรับสินทรัพย์ทางเลือก กองทุนรวม “รีท-อินฟราฟันด์” มีดังนี้

1.ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท หรือ AIMCG โดยเงินปันผลที่จ่าย 0.1000 บาทต่อหน่วย กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 27 ส.ค. 2563 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 10 ก.ย. 2563 ซึ่งจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563

2.ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ AIMIRT โดยเงินปันผลที่จ่าย 0.2100 บาทต่อหน่วย กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 27 ส.ค. 2563 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 10 ก.ย. 2563 ซึ่งจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563

3.กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท หรือ CPTGF โดยเงินปันผลที่จ่าย 0.146 บาทต่อหน่วย กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 27 ส.ค. 2563 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 16 ก.ย. 2563 ซึ่งจ่ายปันผลจากกำไรสะสม

4.กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ EGATIF โดยเงินปันผลที่จ่าย 0.2091 บาทต่อหน่วย กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 27 ส.ค. 2563 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 16 ก.ย. 2563 ซึ่งจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563

5.กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค หรือ FUTUREPF โดยเงินปันผลที่จ่าย 0.1500 บาทต่อหน่วย กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 27 ส.ค. 2563 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 ก.ย. 2563 ซึ่งจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 และกำไรสะสม

6.ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย หรือ SSTRT โดยเงินปันผลที่จ่าย 0.2192 บาทต่อหน่วย กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 27 ส.ค. 2563 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 11 ก.ย. 2563 ซึ่งจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563

7.กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ TFFIF โดยเงินปันผลที่จ่าย 0.0771 บาทต่อหน่วย กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 27 ส.ค. 2563 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 16 ก.ย. 2563 ซึ่งจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 และกำไรสะสม

8.กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท หรือ TTLPF โดยเงินปันผลที่จ่าย 0.362 บาทต่อหน่วย กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 27 ส.ค. 2563 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 16 ก.ย. 2563 ซึ่งจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 และกำไรสะสม

9.ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท หรือ AMATAR โดยเงินปันผลที่จ่าย 0.170 บาทต่อหน่วย กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 28 ส.ค. 2563 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 11 ก.ย. 2563 ซึ่งจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563

10.กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี หรือ SUPEREIF โดยเงินปันผลที่จ่าย 0.23765 บาทต่อหน่วย กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 28 ส.ค. 2563 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 16 ก.ย. 2563 ซึ่งจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563

11.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก หรือ BKKCP โดยเงินปันผลที่จ่าย 0.19 บาทต่อหน่วย กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 31 ส.ค. 2563 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 17 ก.ย. 2563 ซึ่งจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563

12.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ หรือ MIPF โดยเงินปันผลที่จ่าย 0.42 บาทต่อหน่วย กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 31 ส.ค. 2563 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 17 ก.ย. 2563 ซึ่งจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563

13.กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF โดยเงินปันผลที่จ่าย 0.25 บาทต่อหน่วย กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 2 ก.ย. 2563 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 22 ก.ย. 2563 ซึ่งจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 เม.ย. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 และกำไรสะสม

ทั้งนี้ การกระจายการลงทุนในกองทุนรวม “รีท-อินฟราฟันด์” ถือเป็นทางเลือกที่ได้มากกว่าเงินออมท่ามกลางดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ