BTSGIF ยืนบนทางสองแพร่ง

การประกาศงดจ่ายเงินปันผลด้วยเหตุมีขาดทุนสะสมกว่า 4,000 ล้านบาท พร้อมกับงดเงินคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากกองทุนมีเงินสดจากการดำเนินงาน คิดเป็นมูลค่า 0.013 บาทต่อหน่วย ในงวดดำเนินงาน 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 63 เป็นแรงกดดันและตอกย้ำให้ราคา “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท (BTSGIF)” ปรับลงอย่างต่อเนื่อง จนถูกหยิบยกมาตั้งประเด็นว่า BTSGIF อยู่ในสถานะที่สมควรลงอยู่หรือไม่..!?

เมกะเทรนด์ : สุภชัย ปกป้อง

การประกาศงดจ่ายเงินปันผลด้วยเหตุมีขาดทุนสะสมกว่า 4,000 ล้านบาท พร้อมกับงดเงินคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากกองทุนมีเงินสดจากการดำเนินงาน คิดเป็นมูลค่า 0.013 บาทต่อหน่วย ในงวดดำเนินงาน 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 63 เป็นแรงกดดันและตอกย้ำให้ราคา “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท (BTSGIF)” ปรับลงอย่างต่อเนื่อง จนถูกหยิบยกมาตั้งประเด็นว่า BTSGIF อยู่ในสถานะที่สมควรลงอยู่หรือไม่..!?

สำหรับหน่วยลงทุน BTSGIF เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรก เมื่อวันที่ 19 เ.ม.ย. 56 เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานก่อตั้งโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS

โดย BTSGIF นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไปลงทุนใน “รายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานรถไฟฟ้าหลัก 2 สาย (หมอชิต-อ่อนนุช และสะพานตากสิน-สนามกีฬาแห่งชาติ) ระยะทาง 23.5 กม.” ภายใต้สัญญาสัมปทานจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยอายุสัมปทานจะสิ้นสุดวันที่ 4 ธ.ค. 72 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิ กำหนดจ่ายมากกว่า 1 ครั้งต่อปี

ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตัวเลขผลการดำเนินงานเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เริ่มจากปี 2561 มีการบันทึกผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 400 ล้านบาท (จากอายุสัมปทานเหลือน้อยลง) ปี 2562 มีการบันทึกผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 6,300 ล้านบาท (จากการประเมินใหญ่ทุก 3 ปี) ปี 2563 มีการบันทึกผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 6,730 ล้านบาท จากการปรับสมมติฐานผลกระทบจาก COVID‐19 และอายุสัมปทานที่เหลือไม่ถึง 10 ปี

ขณะที่ความเสี่ยงของ BTSGIF อยู่ที่มีการพึ่งพารายได้สุทธิที่เกิดจากรถไฟฟ้าบีทีเอส 2 เส้นเพียงอย่างเดียว พร้อมกับข้อจำกัดการปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสาร และการเติบโตของธุรกิจขนส่งและเส้นทางใหม่ ๆ ที่จะเปิดในอนาคต

นั่นจึงเป็นสาเหตุหลักทำให้ราคา BTSGIF ปรับตัวลงและมีโอกาสถดถอยมากยิ่งขึ้น หากไม่มีความชัดเจนจาก BTS และบลจ.บัวหลวงว่าจะดำเนินการกับ BTSGIF ต่อไปอย่างไร..หรือปล่อยให้หมดอายุลงตามสัญญาสัมปทาน ที่จะสิ้นสุดในปี 2572

อย่างไรก็ดีกรณี “การต่ออายุสัญญาสัมปทาน 30 ปี” ที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหมดแล้ว เหลือเพียงข้อสรุปความเห็นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เท่านั้น น่าจะทำให้ BTSGIF มีความหวังขึ้นมาทันที

ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าหากครม.เห็นชอบต่ออายุสัมปทานอีก 30 ปี BTSGIF จะมีการเพิ่มทุนเพื่อซื้อสิทธิ์ “รายได้ค่าโดยสารสุทธิฯ อีก 30 ปี” จาก BTS เพิ่มเติมหรือไม่.!? เพราะหากมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้น นั่นจะทำให้ BTSGIF กลับเข้าสู่หมวด “น่าลงทุน” ขึ้นมาทันที

แต่ด้วยเงื่อนไขสิทธิ์การได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผล 10 ปี การเพิ่มทุนเพื่อต่ออายุ BTSGIF อาจไม่คุ้มค่าหรือไม่จูงใจต่อการลงทุน (เหลือสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีไม่ถึง 2 ปี) จึงมีความเป็นไปและความจำเป็นในการตั้ง BTSGIF กองใหม่ขึ้นมาทดแทน เพื่อเริ่มต้นการได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผล 10 ปีใหม่

เพราะด้วยเงื่อนไขตัวเลขหนี้สินกว่า 100,000 ล้านบาท ที่แลกกับต่ออายุสัมปทาน 30 ปี BTS จึงมีความจำเป็นต้องขายสิทธิ์ “รายได้ค่าโดยสารสุทธิฯ” เข้ากองทุนฯ เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ดังกล่าว

นั่นจึงทำให้ BTSGIF ยืนอยู่บนทางสองแพร่งที่นักลงทุนต้องลุ้น..เพื่อที่จะเลือกเดินกันต่อไป..!!??