BAM ออกหุ้นกู้ 3 ชุด 1 หมื่นลบ. ขายสถาบัน-รายใหญ่ 2-4 พ.ย.-“ทริสฯ” จัดเรทติ้ง A-

BAM ออกหุ้นกู้ 3 ชุด 1 หมื่นลบ. ขายสถาบัน-รายใหญ่ 2-4 พ.ย.นี้ นำเงินลงทุนเพิ่มเติม-“ทริสฯ” จัดเรทติ้ง A-

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ระบุว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2563 มูลค่ารวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ชุดได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.83 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

โดยหุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี  ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.41 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และหุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี  ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.92 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อในวันที่ 2-4 พ.ย.63 มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย

ทั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เพื่อการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทในการรับซื้อรับโอนสินทรัพย์ , เพื่อชำระเงินกู้กับสถาบันการเงินที่ไม่ได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการลงทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยจะใช้ภายในเดือนธ.ค.64

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ “A-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 ต.ค.63

 

คำค้น