THAI เตือนเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ก่อนเดตไลน์ 2 พ.ย.นี้

THAI เตือนเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ก่อนเดตไลน์ 2 พ.ย.นี้

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัท และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งคณะผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 14 ก.ย.63 นั้น ตามกระบวนการทางกฎหมาย เจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี เพื่อไม่ให้เสียสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้คืน ซึ่งกรมบังคับคดีได้ดำเนินการแจ้งเจ้าหนี้และลงประกาศคำสั่งศาลผ่านช่องทางต่างๆ ให้เจ้าหนี้ทราบถึงคำสั่งศาล และมาดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว โดยจะสิ้นสุดกำหนดระยะเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ตามกฎหมายในวันที่ 2 พ.ย.63 นี้ เจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้เลยโดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดก่อน

สำหรับเจ้าหนี้ที่มีสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้จะต้องเป็นหนี้เงินเกิดก่อนวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าหนี้จะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงหนี้การค้า หนี้ค่าเช่า หนี้หุ้นกู้ เป็นต้น

ทั้งนี้ เจ้าหนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์ของกรมบังคับคดีด้วยตนเองที่บ้านผ่านทางเว็บไซต์ http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp หรือ QR Code

หรือหากเจ้าหนี้ท่านใดไม่สะดวกยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง ก็สามารถนำเอกสารมายื่นขอรับชำระหนี้ที่จุดบริการต่างๆ ดังนี้

  1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต อาคาร 1 ชั้น 1
  2. กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์, สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ, กลุ่มจัดการกลางด้านล้มละลาย (ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารเอ ชั้น 1)
  3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (สำหรับหุ้นกู้)

โดยเจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา โดยระบบรับคำขอรับชำระหนี้ออนไลน์จะปิดในวันที่ 2 พ.ย.63 เวลา 16.30 น. ส่วนจุดบริการช่วยเหลือข้างต้นเปิดในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์

เจ้าหนี้จะต้องจัดเตรียมข้อมูลจำนวนหนี้ที่คิดคำนวณจนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน รวมทั้งเอกสารหลักฐาน ได้แก่ เอกสารแสดงตน (เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หนังสือมอบอำนาจ) เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นหนี้ (เช่น สำเนาใบหุ้นกู้ สำเนาสัญญา สำเนาใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้) เป็นต้น เจ้าหนี้ควรจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับชำระหนี้ให้ครบถ้วนเรียบร้อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของเจ้าหนี้ทุกท่าน