“อายิโนะโมะโต๊ะ” ผนึก “กรมวิชาการเกษตรฯ” พัฒนาสูตร-วิธีผลิตปุ๋ย PGPR

“อายิโนะโมะโต๊ะ” ผนึก “กรมวิชาการเกษตรฯ” พัฒนาสูตร-วิธีผลิตปุ๋ยชีวภาพ PGPR

มร.ทะคากิ อะระชิดะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 5 จากขวา) ร่วมลงนามในสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์สำหรับอ้อยและมันสำปะหลัง” กับกรมวิชาการเกษตร โดยมี พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้ร่วมลงนาม ภายใต้ความร่วมมือนี้ บริษัทฯ จะได้รับสิทธิในการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพ PGPR ในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรไทย เป็นระยะเวลา 5 ปี พิธีลงนามสัญญา จัดขึ้น ณ ห้องประชุม กรมวิชาการเกษตร

ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์” คือ ปุ๋ยที่ประกอบด้วยแบคทีเรียที่อาศัยบริเวณรากของพืช ซึ่งจะส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดยการตรึงไนโตรเจน ละลายธาตุอาหารในดิน และสร้างสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรและความแข็งแรงของพืชที่เพาะปลูก

มร.ทะคากิ อะระชิดะ กล่าวว่า “ในแต่ละปีกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะใช้ผลิตผลทางการเกษตรปริมาณมาก  เราอยากจะทุ่มเทเพื่อพัฒนาความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพและวัฏจักรการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Bio-cycle value chain) เพื่อส่งเสริมคุณค่าและผลิตผลทางการเกษตรของไทย ทั้งนี้ อายิโนะโมะโต๊ะและกรมวิชาการเกษตรมีความมุ่งหมายเดียวกัน

จึงร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น เราจึงลงนามในสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์สำหรับอ้อยและมันสำปะหลัง” เพื่อพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ปุ๋ย PGPR เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรไทย ทั้งในเรื่องของราคาและการเข้าถึงสินค้า โดยเรามุ่งหวังว่าผลิตภัณฑ์ปุ๋ย PGPR นี้จะช่วยเพิ่มผลิตผลกว่า 10% และลดการใช้สารเคมีได้มากกว่า 25% สำหรับเกษตรกรไทย”

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าปุ๋ยชีวภาพดังกล่าวจะสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับเกษตรกรไทย และจะทำให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (The Ajinomoto Group Creating Shared Value)