GULF ทุ่ม 2.7 พันลบ.ถือหุ้น “PTT NGD” 40% รับแผนขยายธุรกิจพลังงาน

GULF ทุ่ม 2.7 พันลบ.ถือหุ้น “PTT NGD” 40% รับแผนขยายธุรกิจพลังงาน

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งว่าบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (PTT NGD) ในสัดส่วน 40% จาก International Power S.A. ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,700 ล้านบาท โดยได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับ International Power S.A. พร้อมทั้งดำเนินการโอนหุ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PTT NGD ภายหลังจากการซื้อขายหุ้น ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ถือหุ้น 58% , GULF ถือหุ้น 40%  และบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด ถือหุ้น 2% ซึ่งบริษัทจะสามารถรับรู้ผลประกอบการได้ทันทีหลังจากการโอนหุ้นดังกล่าว

สำหรับ PTT NGD จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดยลงทุนสร้างระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) ไปยังลูกค้าในพื้นที่อุตสาหกรรม 13 แห่ง รอบกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ระยอง โดยมีลูกค้าอุตสาหกรรมมากกว่า 250 ราย การลงทุนดังกล่าวจึงถือเป็นการขยายธุรกิจด้านพลังงานของบริษัท และเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ร่วมทุนกับ PTT นอกเหนือไปจากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

คำค้น