RAM แต่งตั้ง “นพ.พิชญ”-“นพ.เอื้อชาติ” นั่งบอร์ดบริหาร มีผล 8 ม.ค.

RAM แต่งตั้ง "นพ.พิชญ-นพ.เอื้อชาติ" นั่งบอร์ดบริหาร มีผล 8 ม.ค.

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM เปิดเผยว่า ที่ประชุมเมื่อวันที่ 8 ม.ค.2564 ได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการของนายแพทย์รัชช สมบูรณสิน เนื่องจากปัญหาสุขภาพ จึงไม่สามารถอุทิศเวลาและช่วยเหลืองานในฐานะกรรมการของบริษัทได้ พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมตนิแต่งตั้งกรรมการใหม่ดังนี้

1.แต่งตั้งให้นายแพทย์พิชญ สมบูรณสิน เป็นกรรมการ/กรรมการบริหารของบริษัท แทนนายแทพย์รัชช สมบูรณสิน ที่ลาออก มีผล 8 ม.ค.64

2.แต่งตั้งให้นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการ/กรรมการบริหารของบริษัท ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.2564

3.อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
เดิม : ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายรัชช สมบูรณสิน นายชำนาญ ชนะภัย นายวิรัตน์ ชื่นอื่น นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
ใหม่ : ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทน บริษัท คือ นายพิชญ สมบูรณสิน นายชำนาญ ชนะภัย นายวิรัตน์ ชื่นอิ่ม นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คำค้น