ADVANC จ่ายค่าไลเซนส์คลื่น 700MHz งวดแรก 1.88 พันลบ.

ADVANC จ่ายค่าไลเซนส์คลื่น 700MHz งวดแรก 1.88 พันลบ.

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (13 ม.ค.64) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ซึ่งเป็นย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ช่วงความถี่ 723 – 733 MHz คู่กับ 778 – 788 MHz เมื่อปี 2562  ได้นำเงินค่าประมูลงวดที่ 1 จำนวน 1,881.488 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมกับหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือวงเงิน 16,933.392 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไขของการชำระเงินฯ โดยเงินค่าคลื่นความถี่ดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

สำหรับการชำระเงินคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz แบ่งการชำระออกเป็น 10 งวดเท่าๆ กัน งวดละ 1,881.488 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

คำค้น