AP ออกหุ้นกู้ 2 ชุด 3 พันลบ. ชูดบ. 2.77-3.51% “ทริสเรทติ้ง” จัดอันดับ A-

AP ออกหุ้นกู้ 2 ชุด 3 พันลบ. ชูดอกเบี้ย 2.77-3.51% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 19-20 ม.ค.นี้ ระดมทุนเป็นเงินหมุนเวียน ฟาก "ทริสเรทติ้ง" จัดอันดับน่าเชื่อถือ "A-" แนวโน้ม "คงที่"

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP ระบุว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.77 ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

รวมทั้งหุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.51 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 19-20 ม.ค. 64 ผ่านธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารยูโอบี ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อ 1.ชำระคืนหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ 2. เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ เพื่อนำไปใช้ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน ซึ่งอาจรวมถึงผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้วย และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

นอกจากนี้บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ ” A-” แนวโน้มเครดิต”คงที่” เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64

คำค้น