SAMTEL มือทอง! เซ็นงานใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 569 ลบ.

SAMTEL มือทอง! เซ็นงานใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 569 ลบ.

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL แจ้งให้ทราบว่า บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้งานรับจ้างงานโครงการต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่

1.ลงนามกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในสัญญาจ้างติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้กับโรงเรียนปลายทาง 1,441 โรงเรียน ลงวันที 15 มกราคม 2564 ซึ่งมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 380 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยกำหนดส่งมอบอุปกรณ์พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และมีเงื่อนไขการชำระเงินแบ่งออกเป็น 4 งวดตามความคืบหน้าของงานที่แล้วเสร็จ

2.ลงนามกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในสัญญาซื้อขายชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่าย Cyber Intelligence จำนวน 1 โครงการ ลงวันที 13 มกราคม 2564 ซึ่งมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 189 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยกำหนดส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และมีเงื่อนไขการชำระเงินเมื่อได้รับมอบสิ่งของครบถ้วนแล้ว

คำค้น