MAJOR ออกหุ้นกู้ 1 พันลบ. อายุ 1 ปี ดอกเบี้ย 2.55% ขายสถาบัน-รายใหญ่ ก.พ.นี้ ชูเรทติ้ง A-

MAJOR ออกหุ้นกู้ 1 พันลบ. อายุ 1 ปี ดอกเบี้ย 2.55% ขายสถาบัน-รายใหญ่ ก.พ.นี้ ชูเรทติ้ง A-

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 เม.ย.61 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยใช้ชื่อ “หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565”

โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนถือผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย ไม่เกิน 500,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.55% ต่อปี วันออกหุ้นกู้ 4 ก.พ.64 วันครบกำหนดไถ่ถอน 4 ก.พ.65 อายุหุ้นกู้ 1 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 4 ส.ค.64 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 4 ก.พ.65

ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ A/Negative เมื่อวันที่ 27 ม.ค.64 สำหรับผู้จัดการจำหน่าย

คำค้น